Gallery 2020_02

V2123  Acrylic on canvas 70x50x1,5 cm

€ 172 

V2129  "Burning heart"

Acrylic on canvas 70x50x1,5 cm 


V2131  Acrylic on canvas 70x50x1,5 cm

SOLD

V2145  "Where my heart is"

Acrylic on canvas 70x50x1,5 cm   

V2153  " Olive dream "

Acrylic on canvas 70x50x1,5 cm
 

  € 202

V2149  "Light my fire"

Acrylic on canvas 70x50x1,5 cm